Arcont IP, d.o.o.

PRILOŽNOST ZA OBČINE, JAVNE ZAVODE, GOSPODARSKE DRUŽBE
ZNIŽAJTE STROŠKE POSLOVANJA - SODELUJTE Z INVALIDSKIM PODJETJEM

Odgovorno ravnanje do okolja in družbenih skupin (tudi invalidov) bi moral biti naš skupni cilj. Kako smo lahko družbeno odgovorni in ob tem še znižamo stroške poslovanja?

Pridržana javna naročila

Vlada RS je na svoji 14. seji 2009 sprejela sklep naj organi državne uprave v okviru postopkov javnega naročanja, ko narava naročila to omogoča, izvedejo postopek pridržanega javnega naročila po določbah 19. člena Zakona o javnem naročanju – pridržana javna naročila.

Ekonomski učinek izbire pridržanega javnega naročila v primeru nadomestne izpolnitve invalidskih kvot - izbira ponudnika na osnovi najnižje cene:

Ponudba invalidskega podjetja

do 100.000,00 EUR

Ponudba A

  95.000,00 EUR

Prihranek naročnika

+  5.000,00 EUR

Letni odhodek - plačilo letnega prispevka za zaposlovanje invalidov v sklad (12 x 552,41 EUR*)

-   6.628,92 EUR

Učinek na stroške poslovanja

+  1.628,92 EUR višji stroški poslovanja

V zgornjem primeru bi podjetje imelo na letni ravni za 1.628,92 € višje stroške poslovanja, kot če bi izbralo invalidsko podjetje.
* 70 % minimalne plače za leto 2014 (789,15 EUR); ocena je za 1 premalo zaposlenega invalida in se množi s številom »premalo« zaposlenih invalidov v organizaciji glede na predpisano kvoto za dejavnost, v kateri organizacija deluje.


Ekonomski učinek izbire pridržanega javnega naročila v primeru nadomestne izpolnitve invalidskih kvot  - izbira invalidskega podjetja z do 5 % višjo ponudbeno vrednostjo:

Strošek dela (13 % vrednosti ponudbe invalidskega podjetja)

  13.000,00 EUR

Oprostitev plačila letnega prispevka za zaposlovanje invalidov v sklad za nadomestno izpolnitev kvot (12 x 552,41 EUR*)

    6.628,92 EUR

Prihranek naročnika

 + 1.628,92 EUR

 


Nadomestna izpolnitev kvot

Delodajalci, ki zaposlujejo vsaj 20 delavcev, so dolžni zaposlovati med 2 do 6 % invalidov, odvisno od registrirane dejavnosti (kvota). Namesto tega lahko izpolni svojo obveznost s plačilom prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov, in sicer 70 % minimalne plače za vsakega premalo zaposlenega invalida do predpisane kvote. Delodajalec, ki kvote ne izpolnjuje, in ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem, pa lahko zniža svojo obveznost plačila prispevka z realizirano nadomestno izpolnitvijo kvot. Za to se šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba, po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač letno za vsakega invalida (11.873,25 EUR), ki bi ga moral imeti delodajalec zaposlenega. Pogodbo je potrebno priglasiti v roku 10 dni od sklenitve Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu.

Ekonomski učinek izbire nadomestne izpolnitve kvot:

Sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem

(če v tem 13 % strošek dela = 13.000,00 EUR > 11.837,57 EUR)

  100.000,00 EUR

Letni prihranek = Oprostitev plačila prispevka za zaposlovanje invalidov v sklad   (12 x 552,41 EUR*)

+  6.628,92 EUR

 

 

Poleg izračunanih ekonomskih učinkov je to lahko vaš bogat prispevek k družbeni odgovornosti in ustvarjanju delovnih mest za invalide.Preberite več o pravni ureditvi področja javnih naročil:
Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/2003, 12/2013 - UPB5, 19/2014),
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem in področju poštnih storitev – ZJNVEPTS (Ur.l. RS, št. 128/2006, 72/11 – UPB3, 90/12, 19/2014)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI – UPB2 (Ur.l. RS, št. 16/07, 87/11 ZZRZI-C)