Arcont IP, d.o.o.

V družbi Arcont IP d.o.o. je od začetka njenega poslovanja vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001. Družba je procesno organizirana in vsi procesi potekajo v skladu z določili standarda.

Pri organiziranju službe kakovosti v Arcont IP d.o.o. smo razmišljali korak dlje od klasičnih pristopov, ki službo kakovosti ponavadi postavijo kot ločeno funkcijo (službo, oddelek) v podjetje in, ki poleg skrbnika sistema kakovosti (vodja kakovosti, predstavnik vodstva za kakovost) obsega še morda kontrolo in reševanje reklamacij, in smo tozadevne aktivnosti vključili v marketing podjetja. Zakaj? Izhajali smo iz splošnih zahtev standarda (opisanih v SIST ISO 9001:2008, točka 1.1) in iz modela, osnovanega na procesih sistema vodenja kakovosti. Slednji izhaja iz zahtev odjemalcev in teži k njihovemu zadovoljstvu. Vmesni člen med odjemalcem in njegovimi zahtevami (tudi potrebami) in njegovim (ne)zadovoljstvom je organizacija.

Oddelek »marketinški projekti in projektiranje kakovosti« (ang. Marketing Projects and Quality Planning) v podjetju Arcont IP d.o.o. izvaja vse aktivnosti tržnega komuniciranja (s potencialnimi in že obstoječimi odjemalci) in tržne raziskave (s poudarkom na raziskavah zadovoljstva odjemalcev). Torej prihajajo v ta oddelek inputi s strani odjemalcev in iz procesov v podjetju. Oddelek »marketinški projekti in projektiranje kakovosti« na osnovi konkretnih rezultatov analiz daje smernice, impulze … drugim oddelkom v podjetju o tem, na katerih področjih je potrebno izboljšati kakovost dela, da bo zadovoljstvo odjemalcev raslo oz. da se bomo približevali našemu poslanstvu »ne le zadovoljiti, ampak navdušiti kupce«. »Izvedba kakovosti« je torej naloga celotne organizacije.
Posebej veliko skrb posvečamo kontroli vhodnih materialov, kontroli v samem procesu izdelave stavbnega pohištva, končni kontroli izdelkov in kontroli montaž na terenu.